dz4ngrizalosaur

Category:

Вода vs метал/камен

Вода...

Једна врста корозије, а у питању је обојени метал. Није врста корозије за коју сви знамо. 

Один вид коррозии, и это цветной металл.  Дело не в коррозии, которую все мы знаем.

Пукотине на лопатицама радног кола.

Трещины на лопастях рабочего колеса.

Пукотина.

Трещина.

Ова пукотина не изгледа безазлено.

Эта трещина не выглядит безобидной.

Све лопатице су оштећене.

Все лопасти повреждены.

Хемијски састав сирове воде и услови рада...Претходни ремонт није урађен квалитетно...

Химический состав сырой воды и условия труда ...Предыдущий капитальный ремонт не был сделан хорошо...

Делијска чесма, овај део чесме служи за прелив вишка воде, чисте воде, нема високог притиска. Ова оштећења у мермеру су настала у периоду од преко 30 година. 

Фонтан «Делийска чесма», эта часть фонтана служит для перелива лишней воды, чистой воды без высокого давления. Эти повреждения мрамора произошли в течение более 30 лет.

Материјал је квалитетни челик пречника 130мм на месту где је осовина прекинута.

Материал - качественная сталь диаметром 130 мм в месте поломки вала. 

Зар не изгледа као пластелин?

Разве это не похоже на пластилин?


Error

Anonymous comments are disabled in this journal

default userpic

Your reply will be screened