Categories:

Југославија и динар - I

Югославия и динар — I

Новац Краљевине Срба Хрвата и Словенаца, држава је касније променила име у Краљевина Југославија.

1919.године се користио и новац бивше Аустро-Угарске. У ослобођеним деловима земље је било пуно астроугарског новца, он се користио само ако је био оверен печатом неке српске банке и имао залепљену одговарајућу марку Краљевине СХС.

Деньги Королевства сербов, хорватов и словенцев, государство позже сменило название на Королевство Югославия.

В 1919 году также использовались деньги бывшей Австро-Венгрии. В освобожденных частях страны было много австро-венгерских денег, они использовались только в том случае, если они были заверены печатью сербского банка и имели соответствующий штамп Королевства СХС.

100 круна.

Новац штампан у Мађарској и Аустрији.

Деньги печатали в Венгрии и Австрии.

10 круна.

А онда се појавио и динар са симболима нове државе, у новој држави само су Срби пре уједињења имали своју валуту.

А потом появился динар с символикой нового государства, в новом государстве только сербы имели свою валюту до объединения.


Пола динара или 50 пара.

Полдинара или 50 пар.

1920.година штампање новца Краљевине Срба Хрвата и Словенаца. 

1920 г. печатание денег Королевства сербов, хорватов и словенцев.

10 динара.

10 динаров.

Народна банка Краљевине  Срба Хрвата и Словенаца
Народна банка Краљевине Срба Хрвата и Словенаца
Национальный банк Королевства сербов, хорватов и словенцев
Национальный банк Королевства сербов, хорватов и словенцев

Узор по којем се израђивао новац је био српски динар. Пример је новачаница од 100 српских динара, она је била основ за новац новонастале државе.

Образцом, по которому были напечатаны деньги, был сербский динар. Примером может служить банкнота в 100 сербских динаров, она была основой денег новообразованного государства.

100 динара Краљевина Србија.

100  динаров Королевство Сербия.

Бог чува Србију / Бог хранит Сербию
Бог чува Србију / Бог хранит Сербию

100 динара Краљевина СХС.

100 динаров Королевство СХС.

Народна банка Краљевине Југославије
Народна банка Краљевине Југославије
Национальный банк Королевства Югославия
Национальный банк Королевства Югославия

1929.година држава добија ново име — Краљевина Југославија.

В 1929 году государство получило новое название - Королевство Югославия.

1934-1941 нови изглед новчаница Краљевине Југославије.

1934-1941 гг. новый вид банкнот Королевства Югославия.

Водени жиг је лик Краља Александра, убијеног у атентату у Марсеју.

Водяной знак - фигура короля Александра, убитого в Марселе.

Овакав новац биће у оптицају до 1941.године. Окупатор је забранио рад Народне банке и укинуо штампање новца. На територији Краљевине Југославије се појавио окупаторски новац и новац немачких сателита.

Эти деньги будут в обращении до 1941 года. Оккупант запретил работу Нацбанка и отменил печатание денег. Оккупационные деньги и деньги с немецких сателлитов появились на территории Королевства Югославия.

Наравно, било је више апоена као и метални новац, али ја сам се одлучио да углавном прикажем новчанице од 100 динара.

Конечно, были и другие купюры, и монеты, но я решил показать в основном банкноты в 100 динаров.

Error

Anonymous comments are disabled in this journal

default userpic

Your reply will be screened