dz4ngrizalosaur

Category:

Динар

Тема неких будућих постова ће бити промена изгледа новчаница. На промене изгледа новчаница су утицале политичке и економске промене, наравно и прилагођавање актуелном дизајну новчаница.

Темой некоторых будущих публикаций будет изменение внешнего вида банкнот. На изменения внешнего вида банкнот повлияли политические и экономические изменения, и, конечно же, корректировка текущего дизайна банкнот.


Краљевина Срба Хрвата и Словенаца (СХС), новчаница од једне половине динара из 1919.године. 

Королевство Сербов Хорватов и Словенцев (СХС), банкнота в полдинара, 1919 г.

Један динар Краљевина СХС.

Один динар Королевства СХС.

Новоформирана држава Краљевина СХС је првих година осим своје валуте, користила и Аустроугарски новац.

В первые годы новообразованное государство Королевство СХС помимо своей валюты, также использовало австро-венгерские деньги.

Новац има печат Крушевачке банке. Аустроугарски новац који није имао печат неке од српских банака није могао да се користи. 

Деньги имеют печать «Крушевачка банка». Австро-венгерские деньги, не имевшие печати сербских банков, не могли быть использованы.

Error

Anonymous comments are disabled in this journal

default userpic

Your reply will be screened