dz4ngrizalosaur

Category:

Мигрант

Орао змијар, Circaetus gallicus, птица селица средње величине, дневна грабљивица. Гнезди се у већем делу Србије јужно од Саве и Дунава,  у мањем делу се гнезди у североисточној Србији.  Од почетка 21 века, популација броји између 120 и 140 гнездећих парова.

Змијар / Змеяр / — «охотник на змей».

Орел «охотник на змей», Circaetus gallicus, перелетная птица среднего размера, дневной хищник. Гнездится на большей части территории Сербии к югу от Савы и Дуная, и в меньшей части гнездится на северо-востоке Сербии. С начала 21 века популяция насчитывает от 120 до 140 гнездящихся пар.

Орао змијар.
Орао змијар.

Фактори угрожавања ове врсте су многобројни, а један је нелегално убијање током сеобе и гнежђења у Србији и земљама миграторног пута.

Oгњeнкa je први oрao змиjaр у Србиjи кojи je прстeнoвaн тeлeмeтриjскoм oпрeмoм - сaтeлитским oдaшиљaчeм кojи je дo сaдa кoришћeн сaмo зa бeлoглaвe супoвe. 

Факторы, угрожающие этому виду птиц, многочисленны, и одним из них является незаконное убийство во время миграции и гнездования в Сербии и странах миграционного пути.

Огненка - первый орел-охотник на змей в Сербии, которого окольцевали с помощью телеметрического оборудования - спутникового передатчика, который до сих пор использовался для отслеживания только белоголового стервятника.

Опрема за сателитско праћење. Оборудование для спутникового слежения.
Опрема за сателитско праћење. Оборудование для спутникового слежения.

Подручје на којем се креће Огњенка током боравка на месту гнежђења. Креће се у граничном подручју Србије и Румуније.

Район, на котором перемещается Огненка во время пребывания на гнездовье. Онa движется в приграничной зоне Сербии и Румынии.

Огњенка код куће.Огненка дома.
Огњенка код куће.Огненка дома.

Прaћeн је Огњенкин лeт дo Судaнa, пут oд 6.000 килoмeтaрa, а лет је трајао 20 дaнa (скoрo нeпрeкиднoг лета).

Маршрута миграције је уцртана у Огњенкиној генетици и параметрима које је наследила од родитеља. Занимљиво је да је она од тренутка кад је полетела до тренутка кад је стигла у Судан, летела тако као да је више пута туда пролетела,  ишла је том стазом и сигурно стигла до свог одредишта.

Спутник следил за полетом Огненки в Судан, протяженностью 6000 километров, и полет длился 20 дней (почти непрерывный полет).

Маршрут миграции определяется генетикой Огненьки и параметрами, которые она унаследовала от родителей. Интересно, что с момента взлета и до момента прибытия в Судан она летела так, как будто летела туда несколько раз, она следовала по этому пути и благополучно добралась до места назначения.

Пут миграције.Путь миграции.
Пут миграције.Путь миграции.

За ову причу је важна организација БирдЛајф, у сарадњи са њом постављен је уређај за сателитско праћење у оквиру пројекта "Разумевање употребе података сателитског праћења за процену смртности птица на афричко-европском прелету" који спроводи БирдЛајф. У Србији орла прати Фондација за заштиту птица грабљивица. Највећа брига је био Огњенкин лет преко Блиског истока. 

На следећој слици је приказ Огњенкиног боравка у Судану. Три месеца њеног живота у Африци.

Организация БердЛайф (BirdLife) важна для этой истории, и в сотрудничестве с ней было создано устройство спутникового слежения в рамках проекта «Понимание использования данных спутникового слежения для оценки смертности птиц на афро-европейской эстакаде», реализованного БердЛайф. В Сербии за орлом наблюдает Фонд защиты хищных птиц. Самым большим ее опасением был полет Огненко над Ближним Востоком.

На следующем снимке показано пребывание Огненко в Судане. Три месяца жизни в Африке.

Судан.
Судан.

Овог поста не би било да Огњенка није летела преко Израела током недавних сукоба. Људи су се уплашили за њен живот. Ни терористичке ракете, ни авиони ЦАХАЛ-а, ни ракете Железне куполе нису биле толика претња, постоји нешто горе.

Огњенкин лет, закаснела миграција, изнад Израела на путу до одморишта у Турској, на путу до Србије. 

«Знaмo дa je нajвишa висинa нa кojoj je Oгњeнкa лeтeлa билa нeпуних 3.000 мeтaрa и тo тaчниje 2.813. Нajвeћa брзинa кojoм сe крeтaлa билa je 84 килoмeтрa нa сaт, a у прoсeку днeвнo je прeлaзилa 277 килoмeтaрa, прaктичнo сe ниje мнoгo зaдржaвaлa нa тaчкaмa. Сaмo je лeтeлa. Знaмo дa je крeтaлa нa пут oкo 9.30 прe пoднe, a дa je лeт зaвршaвaлa тoг истoг дaнa нeгдe oкo 17 сaти. Свaкoг дaнa лeтeлa je пo сeдaм-oсaм сaти нeпрeкиднo - рeкao je рaниje зa РTС oрнитoлoг и чувaр прирoдe нa Вршaчким плaнинaмa Mиливoj Вучaнoвић»

Этого поста не было бы, если бы Огненка не пролетела над Израилем во время недавних конфликтов. Люди боялись за ее жизнь. Ни ракеты террористов, ни самолеты ЦАХАЛ, ни ракеты Железного купола не представляли такой угрозы, есть что-то похуже.

Полет Огненки, замедленная миграция, над Израилем на пути к месту отдыха в Турции, на пути в Сербию.

«Мы знаем, что максимальная высота полета Огненки была менее 3000 метров, точнее 2813 метров. Максимальная скорость, с которой она двигался, составляла 84 километра в час, а в среднем превышала 277 километров в день, практически не задерживалась на пунктах. Она просто летела. Мы знаем, что она вылетела около 9:30 утра, а полет закончился в тот же день около 17:00. Она летала по семь-восемь часов без остановок каждый день, - сообщил ранее РТС орнитолог и защитник природы в горах Вршац Миливой Вучанович »

Повратак кући. Возвращение домой.
Повратак кући. Возвращение домой.

«Сви који су пратили Огњенкин пут су стрпели хоће ли  млада птица савладати све препреке, нарочито део на Блиском истоку, где сваке године настрада велики број птица селица јер их тамошње локално становништво лови и убија. Срећом, Огњенка је на одредиште стигла исцрпљена, али здрава и без иједне грешке.»

«Все, кто следовал по пути Огненки в Интернете, были терпеливы, сможет ли молодая птица преодолеть все препятствия, особенно в той части Ближнего Востока, где ежегодно умирает большое количество перелетных птиц, потому что местное население охотится и убивает их». К счастью, Огненка прибыла к месту назначения измученной, но здоровой и без ошибок ».

Модроврана - Coracias garrulous / Сизоворонка, Сиворакша, Ракша
Модроврана - Coracias garrulous / Сизоворонка, Сиворакша, Ракша

Како наводи БирдЛајф размера убијања птица је огромна. На Блиском истоку, Ираку и Ирану се годишње убије или зароби од 1.7 до 4.6 милиона птица, 413 врста птица. Криминалци убијајуи лове угрожене врсте европских птица.

По данным БердЛайф, масштабы убийства птиц огромны. На Ближнем Востоке, в Ираке и Иране ежегодно убивают или отлавливают от 1,7 до 4,6 миллиона птиц, 413 видов птиц. Преступники убивают и охотятся на исчезающих видов европейских птиц.

Лов на птице у Египту. Охота на птиц, Египет.
Лов на птице у Египту. Охота на птиц, Египет.

Разлози за илегалан лов су углавном спортски лов, храна — деликатес, храна — потреба, храна — трговина, препарирање, јаја и илегална продаја «кућних љубимаца».

Причины незаконной охоты - это, в основном, спортивная охота, деликатесы, пищевые потребности, торговля продуктами питания, таксидермия, яйца и незаконная продажа «домашних животных».


Како зауставити то лудило? / Как остановить это безумие?

Error

Anonymous comments are disabled in this journal

default userpic

Your reply will be screened