dz4ngrizalosaur

Categories:

Брдски коњи

Горные лошади

Припети коњи, везани канапом за железни клин који је укуцан у земљу.

Лошади, привязанные веревкой к вбитому в землю железному клину.

Ждребе.

Жеребёнок.

Наравно, ту су и краве. Нису аутентичне планинске краве са ових простора, ове дају више млека и меса...

Конечно, есть коровы. Это не настоящие горные коровы из этих мест, эти корови дают больше молока и мяса ...

Назадне и капиталистичке, аутохтоне овце и говеда, су замењени напредним овцама и стоком која је требало да одведе село у комунизам.

Отсталые и капиталистические коренные овцы и крупный рогатый скот были заменены передовыми овцами и рогатым скотом, которые должны были привести деревню к коммунизму.


Error

Anonymous comments are disabled in this journal

default userpic

Your reply will be screened